Algemene Voorwaarden

Wij houden ons eraan!

Algemene voorwaarden van het State of the Art Marketing event, waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering van haar leden af te sluiten overeenkomsten met opdrachtgevers en derden, geregeld vanuit de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Definities in deze algemene voorwaarden:

  • De organisatie: Het State of the Art Marketing event / De Christelijke Hogeschool Windesheim
  • Derden: Partijen die buiten de organisatie en de bezoeker staan
  • De bezoeker: De bezitter van het toegangsbewijs.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de bezoeker en de organisatie.
1.2 Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met de organisatie.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van een wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing tenzij vooraf anders afgesproken.

Artikel 2 De totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker komt tot stand indien de bezoeker een toegangsbewijs tot de organisatie heeft gekocht of gekregen. Niet alleen de bezoekers die via de website hebben gekocht, maar ook alumni of kaarten die verkregen zijn door derden vallen onder deze voorwaarden.
2.2 De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het controleren, lezen en het bewust zijn van de algemene voorwaarden. De organisatie event is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden.

Artikel 3 De duur van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst eindigt na afloop van het evenement, ongeacht of de bezoeker gebruik heeft gemaakt van het toegangsbewijs. Indien u echter na afloop van het evenement op het terrein van Windesheim blijft om welke reden dan ook, zijn de algemene voorwaarden nog van toepassing.

Artikel 4 De betaling
4.1 De reguliere entreekaart is €49,95 inclusief BTW. De betaling dient per direct bij het aanschaffen van de organisatie of derden. Voor alumni zijn gratis kaarten beschikbaar die betaald worden door Windesheim. Er zijn hier een maximaal aantal kaarten voor beschikbaar. Voor deze kaarten geld het op is op principe en hier kan alleen voor worden uitgewerkt in overleg met het Windesheim.
4.2 Indien er om welke reden dan ook toch kosten verschuldigd zijn aan het Windesheim of de organisatie geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

Artikel 5 Annulering
5.1 De bezoeker dient zijn/haar aanmelding via de mail te annuleren. Deze afmelding wordt door de organisatie bevestigd. De organisatie geeft geen geld terug indien de bezoeker niet aanwezig kan zijn.
5.2 Voor de bezoekers die geen betaling hebben gedaan, is het mogelijk om op ieder moment een annulering in te dienen. De gratis kaarten voor alumni mogen absoluut niet doorverkocht worden of gegeven worden aan derden. Dit dient overlegt te worden met de organisatie.
5.3 Het toegangsbewijs is op naam. Het is niet mogelijk om het toegangsbewijs aan derden te geven. Indien de bezoeker het kaartje wilt weggeven en de naam op het kaartje wilt veranderen dient er via de mail contact gezocht te worden met de organisatie.

Artikel 6 Overmacht
6.1 De organisatie heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van de organisatie niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten. Hierin zijn andere omstandigheden niet uitgesloten.
6.2 De organisatie is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 7 (Persoon)gegevens
7.1 Hoe en waarvoor de organisatie gegevens gebruikt staat in de privacy verklaring.

Artikel 8 Intellectueel eigendom en auteursrechten
8.1 Het is voor bezoekers toegestaan om derden te informeren over de organisatie event. Denk hierbij aan de aanwezigheid te delen op social media. Het is niet toegestaan om te werken vanuit de naam SAM, de sponsoren van het evenement, andere bezoekers of derden.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen
9.1 Het is Bezoeker niet toegestaan tijdens het betreffende evenement reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het betreffende evenement.
9.2 Voorts dient Bezoeker instructies op te volgen van medewerk(st)ers van de organisatie in het kader van het evenement.
9.3 Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk) materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt de organisatie geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement;
10.1 De organisatie is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;
10.2 De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie;
10.3 Voor zover de organisatie aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Windesheim wordt gedekt.
10.4 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement.
10.5 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan de organisatie of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is de organisatie alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

Artikel 11 Rechter
11.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden of de daarmee samenhangende overeenkomsten worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
11.2 Partijen doen pas een beroep op de rechter nadat zij er alles aan hebben gedaan om het geschil onderling proberen te beslechten.

Artikel 12
12.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Stel ons je vraag!
close slider

Stel ons je vraag. Wij beantwoorden deze vaak binnen één werkdag!

Scroll naar top